لذت نبردن از رابطه دخولی

لذت نبردن از رابطه واژینال :میل جنسی دارم، اما از رابطه دخولی لذت نمی برم؟

لذت نبردن از رابطه واژینال یک سوال متداول: از رابطه دخولی لذت نمیبرم در حالی که میل جنسی دارم. خانم هستم و 6 ماهه ازدواج کردم لطفا راه...

ادامه مطلب