شروع مذاکره- توافق حجم خرید - نحوه پرداخت - نحوه ارسال - صدور پروفرما اینویس و ارسال

آیتم های -درج شده در پروفرما اینویس

مندرجات پروفرما

قیمت unit price and total amount for each item
مبدا کالا  origin of the material
حمل و نقل  shipment
مدت اعتبار پروفرما period of validity
زمان تحویل  کالاdate of delivery
نحوه حمل  shipping specification
بازرسی test,inspection
شرایط پرداخت  terms of payment